ЗОНА СОД 2002 - Русе
Охранителни системи и СОТ - монтаж и проектиране, ТРЗ и личен състав
ОфертаТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Висококвалифицирано обслужване на интересите на клиентите в областта на труд и работни заплати (ТРЗ) и социално осигуряване.

 

Наша основна цел е да подпомогнем счетоводните отдели на клиентите си, като им осигурим професионално обслужване в областта на ТРЗ услугите.

 

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси.


По този начин ще имате повече време за управление на Вашата дейност и повишаване на ефективността на Вашият счетоводен отдел, както и на производителността на цялата компания.

 

 Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Представляване на фирмите пред органите на НАПи Инспекция по труда и НОИ при ревизии и проверки, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешно-фирмени документи: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата
 • Посредничество за трудова медицина;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал. 

Специалист: Светла Стефанова – тел. 0888/525657,  erida_as@abv.bg

 

Образование: Висше  Магистър – Стопанска Академия „Д. А.Ценов“ гр. Свищов

 

2006г. – 2009г. – Инспектор сектор  „ПОВН“ – НОИ

 

2009 до настоящия момент – главен счетоводител и специалист ТРЗ